Descriptions:

Video Directed by: Bizu Karmacharya
Cast: Nawang Moktan / Akesh Tamrakar
Camera Works: Ballu/Umang Shahi
Drone: Siddhartha Shakya
Editing: Bizu Karmacharya/Bikash Khadgi
Color Grading/VFX: Bikash Khadgi